Lesy ČR jsou ve finále náročného procesu úprav lesoparku u zámku Sádek v obci Čáslavice, přibližně 10 kilometrů jihozápadně od města Třebíče v kraji Vysočina. Původní, přibližně 7 hektarů rozlehlý park se rozkládal na jižním svahu pod zdejším zámkem. Po 2. světové válce původní majetek získal stát, a postupem času park ztratil svůj původní charakter. Dnes zve toto romantické místo opět k procházkám!Lesy ČR, Malý dobrodruh 

Zámek Sádek je významnou kulturněhistorickou památkou. Region se navíc díky otevření Vinařského a kulturního centra Sádek v roce 2003 stal vyhledávaným cílem turistů. Již loni Lesy ČR proto zahájily rekonstrukci původního lesoparku. Díky kvalitně zpracovanému projektu se navíc pro daný účel podařilo získat významnou finanční spoluúčast EU. „V průběhu letošního roku se povedlo provést většinu parkových úprav a nutných ošetření stromů v historických alejích. Zcela se pak podařilo dokončit informační značení v parku, vybavenost a výstavbu turistických chodníků. Celkové náklady na renovaci lesoparku Sádek se pohybují ve výši bezmála 5 milionů korun,“ shrnuje výsledky letošních prací Jan Sovák, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Jihlava.

Díky parkovým úpravám je zámek Sádek lépe viditelný

V rámci parkových úprav došlo k odstranění nejen druhově nevhodných dřevin, ale i suchých a nebezpečných stromů. Současně byly obnoveny průhledy otevírající pohled jak na budovu zámku, tak i směrem od zámku do okolní půvabné krajiny.

Stromy v parku po ošetření omládly

V průběhu úprav parku došlo k odbornému ošetření 177 stromů – starých dubů a také celé řady dalších stromů v dvouřadých alejích starých lip a jírovců. „Stáří stromů je více než 100 let a jejich stav nebyl dobrý, stromy napadly dřevokazné houby. K ošetření stromů jsme však přistoupili velmi opatrně. V jejich dutinách totiž působí larvy některých vzácných hmyzích druhů, například zlatohlávkovitých brouků. Krátká alej mezi kapličkou svatého Františka z Assisi a vstupem do zámku byla nahrazena nově vysázenými lipami, mezi kterými jsme však pro brouky ponechali 8 kusů torz dutých lip na dožití,“ uvádí Jan Sovák. V průběhu parkových úprav se navíc vysadilo 200 kusů zcela nových stromů a keřů a vybrané plochy se zatravnily.

Turistům slouží v parku i nové chodníky a informační značení

Rekonstrukcí v parku prošla rovněž část turistických chodníků; v některých částech parku jsou dokonce vybudovány chodníky zcela nové. Novou kamennou dlažbu získaly současně plochy vyhlídek na hradebním okruhu. Navíc nejen na vyhlídkách, ale i kolem hradebního příkopu se, v zájmu zvýšení bezpečnosti návštěvníků, nainstalovalo nové dřevěné zábradlí. Okolí turistických pěšin je nově osazeno deseti informačními tabulemi, na kterých jsou návštěvníkům k dispozici ucelené informace o zámku Sádek i celém přilehlém parku.

Kolbiště pro zábavu malých i velkých

Obnovený lesopark Sádek dostal také nové vybavení. Kromě jednoduchých laviček a zastřešených lavic se stolem je těsně pod hradebním valem zcela nové kolbiště s amfiteátrem, bludištěm a palisádovou obrannou věží. „Může sloužit k pořádání dětských her, soutěží nebo kulturních akcí. Jeho součástí je také soubor herních prvků robinsonádního typu různé obtížnosti. Výtvarnou dominantu celé plochy tvoří ručně vyřezávaný dřevěný sloup. Pro relaxaci pak příchozím na okraji kolbiště poslouží šestiúhelníkový altán s krytým posezením,“ líčí detaily nové atrakce zámku Sádek Jan Sovák.

Nový lesopark Sádek: místo pro seznámení s hodnotami daného místa

Lesy ČR se pro úpravu lesoparku u zámku Sádek rozhodly z mnoha důvodů. Ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Jihlava Jan Sovák je vysvětluje následovně: „Chceme lidem přiblížit odkaz tohoto území, naplnit rekreační funkce lesa, zvýšit příležitosti k oddechu, hrám, seznámení s jedinečnými hodnotami tohoto vzácného místa. Naším cílem je samozřejmě také podpořit biologickou i ekologickou rozmanitost parku a obnovit historickou krajinnou strukturu území,“ říká Jan Sovák a dodává „Věříme, že obnovený lesopark Sádek přiláká další návštěvníky, kteří budou odcházet spokojeni a na místo se rádi vracet.”

Historie

První zmínky o tehdejším hradu Sádek pocházejí již z roku 1286. Přestavba hradu na zámek probíhala nejprve v 16. století v renesančním stylu a později po požáru v roce 1694 ve stylu barokním. Vlastníky zámku a souvisejícího panství bylo několik významných šlechtických rodů. Od roku 1796 se vlastníky sádeckého panství a zámku stal rod hrabat Chorinských z Ledské. Ti jej vlastnili až do roku 1945. Přibližně od této doby až do roku 2007 sídlila na zámku základní škola. Původně pečlivě udržovaný park začal chátrat přibližně v době 1. světové války, kdy nebyl dostatek personálu na jeho náročnou údržbu. Náročnost a hlavně nákladnost údržby způsobily, že se péče o park až do konce 2. světové války již nikdy nevrátila na úroveň z 19. a počátku 20. století.

Realizovaný projekt je financován nejen přímo Lesy ČR, ale také příspěvky dvou operačních programů Evropské unie, které se podniku díky kvalitně zpracovanému projektu podařilo získat. Z Programu rozvoje venkova se podařilo získat 90 % příspěvku ve výši cca 1,6 mil. Kč z celkových způsobilých výdajů. Z těchto prostředků jsou financovány opatření k posílení rekreační funkce lesa, usměrňování návštěvnosti území a bezpečnosti turistů. Z Operačního programu Životní prostředí bude z celkové způsobilé částky 2,9 mil. Kč projektu v rámci krajinářských úprav podporováno 90 % činností.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*